Ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Quyết định số 3610A /QĐ-BCT về Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018

Ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018

* Việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh được căn cứ trên nguyên tắc sau:

1. Chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh.

2. Việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh phải tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

4. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.

5. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

 * Các lĩnh vực được cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo Quyết định số 3610A /QĐ-BCT:

1. Kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương     

2. Kinh doanh hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực

3. Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

4. Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

5. Hoạt động Thương mại điện tử

6. Kinh doanh dịch vụ LÔ-GI-STÍC

7. Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo công ước quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

8. Kinh doanh rượu

9. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

10. Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

11. Kinh doanh sản phẩm thuốc lá

12. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả tiêu hủy)

13. Kinh doanh khí.

Quyết định ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018,  xem tại đây