image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ HNKTQT

BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO TRONG CUỘC THI: Bộ đề thi gửi các đội-2
 

Các nội dung tài liệu tham khảo gồm có: Hiệp định RCEP xem tại: https://fta.moit.gov.vn/index.php?r=site%2Fcontent&id=450

Các nội dung khác liên quan: 

+ Quyết định số 01/QĐ-TTg

+ Thông tư 05/2022/TT-BCT

+ Thông tư 07/2022/TT-BCT

+ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh: 15-KH_signed