Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Quyết định số: 1596 /QĐ-UBND, ngày 26 tháng 7 năm 2018 ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh;  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố