Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của khối Công Thương