Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

 

Quyết định số: 36 /QĐ-UBND, ngày 05 tháng 01 năm 2018, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Công bố thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long