Công nghiệp địa phương

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp địa phương

Công nghiệp địa phương

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Công nghiệp địa phương

 

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2016