Công nghiệp tiêu dùng

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Công nghiệp tiêu dùng

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

4

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

5

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018