Công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

 

Công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

 

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, Sở Công Thương Vĩnh Long báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Tình hình triển khai kế hoạch năm và kết quả thực hiện cải cách hành chính Quí I năm 2017

1. Các văn bản chỉ đạo của đơn vị về công tác cải cách hành chính

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả và từng bước được nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, căn cứ kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long, Sở Công Thương đã ban hành các kế hoạch trển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị, cụ thể như sau: Kế hoạch cải cách hành chính số; Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, rà soát, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính….

Trong Quí I năm 2018, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra, các nội dung theo kế hoạch ban hành được triển khai khá đầy đủ, đảm bảo tiến độ; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa; cải cách tổ chức tổ chức, bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cải cách đến từng cán bộ, công chức các phòng, đơn vị thuộc Sở và đến các tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính.

- Hình thức tuyên truyền:

+ Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ, đưa thông tin về cải cách hành chính thông qua các cuộc họp giao ban, hàng tháng, quý, lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, tuyên truyền các nội dung qua mạng nội bộ hồ sơ công việc và cổng thông tin điện tử Sở Công Thương.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả và trên cổng thông tin điện tử của Sở; niêm yết công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin, niêm yết đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định.

+ Tuyên truyền trực tiếp đến tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Công Thương.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tuyên truyền các văn bản, chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến chỉ đạo công tác cải cách hành chính; cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực ngành; Công bố, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của đơn vị.

Thực hiện gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được quán triệt trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Sở Công Thương Vĩnh Long năm 2018, là tiêu chí để xét thi đua khen thưởng cho các cá nhân, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

2. Công tác tổ chức bộ máy

Tổ chức rà soát, kiện toàn bộ máy, tổ chức của Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và xác định vị trí việc làm, mô tả công việc, xác định biên chế, số lượng người làm việc tại các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giảm biên chế (đã hoàn chỉnh thủ tục chuyển Sở Nội vụ 01 công chức nghỉ hưu theo Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ).

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhằm tạo môi trường thân thiện với các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại đơn vị, đảm bảo thời gian quy định.

Về cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương gồm có 08 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ, công chức tại đơn vị:

+ Số công chức tại Khối Văn phòng Sở: 41 biên chế, trong đó: biên chế hành chính là 39, theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 02 biên chế (tổng số biên chế được giao là 44).

+ Số công chức của Chi cục Quản lý thị trường: 58 biên chế, trong đó: biên chế hành chính là 50, theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 08 biên chế, (tổng số biên chế được giao là 60 biên chế).

+ Số viên chức tại các đơn vị sự nghiệp: 36 (Trung tâm Khuyến công và TVPTCN: 22 biên chế (được giao là 22 biên chế), Trung tâm Xúc tiến thương mại: 14 biên chế (được giao là 15 biên chế).

3. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện phân công công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chế độ công vụ công chức tại đơn vị.

Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch đào tạo trong năm 2018, dự kiến như sau: Cao cấp chính trị 02, Trung cấp chính trị 12, Chuyên viên chính 06, chuyên viên 04, trên đại học 01, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 06, Kỹ năng lãnh đạo 02, Kỹ năng quản lý 08, trình độ ngoại ngữ 02.

Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; bố trí, phân công nhiệm vụ, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức.

Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ.

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương..

- Triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương khi cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đưa vào vận hành.

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống Bưu chính. Phối hợp với Bưu điện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Số lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 16 lĩnh vực (trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương là 12 lĩnh vực, liên thông giữa Trung ương và địa phương 04 lĩnh vực). Kết quả đạt được như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trong Quí I: 572 hồ sơ.

- Số hồ sơ đã giải quyết: 513 hồ sơ.

- Số hồ sơ đang giải quyết: 59 hồ sơ (chưa tới hạn).

5. Công tác cải cách tài chính công:

Trên cơ sở Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND, ngay từ dầu năm 2018, Sở Công Thương đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức công khai, minh bạch về tài chính tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2017.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg, ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

+ Tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của đơn vị nhằm giảm chi phí hành chính (đến nay đã thực hiện tiết kiệm chi phí in ấn, cấp phát tài liệu bằng văn bản giấy được 5.000 bản).

+ Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của khối Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc (Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm KC&TVPTCN). Đăng ký xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của Trung tâm xúc tiến thương mại.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến khi cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đưa vào vận hành.

+ Tuyên truyền, đồng thời phối hợp với mạng lưới Bưu chính tỉnh để hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đáp ứng nhu cầu dịch vụ đặt ra (đến nay đã có 08 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích).

II. Cải cách thể chế

1. Cải cách thủ tục hành chính

Để triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2018, Sở Công thương đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của đơn vị, cụ thể: thực hiện rà soát các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương. Ưu tiên rà soát những thủ tục hành chính hoặc các quy định có liên quan thường xuyên thực hiện có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng rà soát những thủ tục hành chính quy định về thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong Quí I/2018, Sở Công Thương đã tiến hành rà soát, thống kê các thủ tục liên quan đến lĩnh vực Hóa chất, An toàn thực phẩm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

2. Kiểm tra công tác cải cách hành chính

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính. Sở thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; xác định trách nhiệm đối với lãnh đạo phòng và các đơn vị trực thuộc; đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận, đơn vị mình nhằm thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2018 đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng.

III. Đánh giá kết quả thực hiện

Nhìn chung, trong quí I năm 2018 công tác cải cách hành chính được Sở Công Thương triển khai thực hiện đạt được những kết quả nhất định, đã ban hành đầy đủ và kịp thời các kế hoạch triển khai thực hiện công tác cho năm 2018.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Quí II năm 2018

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Quí II năm 2018, Sở Công Thương đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về việc thực hiện các quy định cải cách hành chính, thủ tục hành chính trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công thương.

2. Thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương.

3. Cử cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng: Quản lý nhà nước, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ…..nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, đầu tư trang thiết bị để từng bước hiện đại hóa công sở.

5. Triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 tại cơ quan.

6. Triển khai thực hiện các kế hoạch đề ra theo đúng tiến độ.