Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở Công Thương

 

Kế hoạch số: 1927/KH-SCT về thực hiện Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở Công Thương

Công tác xây dựng, rà soát,  kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở Công Thương