Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh triển khai chương trình khuyến mại: Khuyến mại vỏ xe, ruột xe tải

Thời gian khuyến mại từ ngày 11/8/2017 đến 31/8/2017.

Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh triển khai chương trình khuyến mại: Khuyến mại vỏ xe, ruột xe tải

Hình thức khuyến mại: tặng sản phẩm cho khách hàng (Vỏ xe, ruột xe tải). Nội dung chi tiết chương trình: Khách hàng mua 01 lốp sẽ tặng 01 yếm cùng loại; Khách hàng mua từ 200 đến 599 cái săm thì cữ mỗi 100 cái được tặng 02 cái cùng loại; Khách hàng mua từ 600 đến 1.999 cái săm thì cứ mỗi 100 cái sẽ được tặng 03 cái cùng loại; Khách hàng mua từ 2.000 cái săm trở lên thì cứ mỗi 100 cái sẽ được tặng 04 cái cùng loại. Địa bàn khuyến mịa: tỉnh Vĩnh Long