Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Công Thương Vĩnh Long