Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

 

Kế hoạch số: 1846 /KH-SCT, ngày 12 tháng 12 năm 2017 về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018  của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long