Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018


 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

5

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

6

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

7

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018