Lĩnh vực cong nghiệp nặng

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Lĩnh vực cong nghiệp nặng

Lĩnh vực cong nghiệp nặng

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực cong nghiệp nặng

 

1

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long