Lĩnh vực Dầu khí

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực dầu khí

Lĩnh vực Dầu khí

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Dầu khí

 

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

2

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

3

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho Khí dầu mỏ hóa lỏng (LNG) có dung tích kho dưới 5.000m3

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long