Lĩnh vực Điện

 

Thủ tục hành chính lĩnh vực điện

Lĩnh vực Điện

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Điện

 

1

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2016

2

Cấp lại thẻ an toàn điện

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018

3

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018

4

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Quyết định số 2554/QĐ-UBND, ngày 21 / 11 / 2018

 

5

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

Quyết định số 2554/QĐ-UBND, ngày 21 / 11 / 2018

 

6

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Quyết định số 2554/QĐ-UBND, ngày 21 / 11 / 2018

 

7

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Quyết định số 2554/QĐ-UBND, ngày 21 / 11 / 2018

8

Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Quyết định số 2554/QĐ-UBND, ngày 21 / 11 / 2018

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2016

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 02/12/2016