Lĩnh vực giám định thương mại

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định thương mại

Lĩnh vực giám định thương mại

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực giám định thương mại

 

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018

2

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018