Lĩnh vực Hóa chất

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Hóa chất

Lĩnh vực Hóa chất

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Hóa chất

 

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

4

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

5

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

7

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long