Lĩnh vực Khoa học công nghệ

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Khoa học công nghệ

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

 

1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long