Lĩnh vực Kinh doanh khí

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Kinh doanh khí

Lĩnh vực Kinh doanh khí

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

A

Lĩnh vực Kinh doanh khí

 

I

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bánKhí dầu mỏ hóa lỏng(LPG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng(LPG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào chai

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào chai

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào chai

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào xe bồn

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào xe bồn

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào xe bồn

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

II

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bánKhí thiên nhiên hóa lỏng(LNG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạpKhí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạpKhí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạpKhí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

III

Khí thiên nhiên nén (CNG)

 

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí thiên nhiên nén (CNG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí thiên nhiên nén (CNG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

21

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán Khí thiên nhiên nén (CNG)

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp Khí thiên nhiên nén (CNG) vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạpKhí thiên nhiên nén (CNG) vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạpKhí thiên nhiên nén (CNG) vào phương tiện vận tải

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018