Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

10

Cấp Giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

12

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

13

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

15

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long