Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

 

1

Đăng ký hoạt đông bán hàng đa cấp tại địa phương

Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

4

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long