Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

 

 

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

 

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

2

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

3

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

4

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

5

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

6

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

7

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 28/9/2018