Mời tham dự Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 tại Cần Thơ

Thời gian từ ngày 03-05 tháng 11 năm 2017

Mời tham dự Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 tại Cần Thơ

Chi tiết như sau