Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 

Quyết định số: 2290/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 27 tháng 10 năm 2017 ban hành Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long