Thông báo về việc kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 được tổ chức tại Sở Công Thương Vĩnh Long

Thông báo về việc kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long