SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG
Chọn file hình ảnh cần upload ...

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Văn phòng Sở Công Thương mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử ...

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của khối Công Thương

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Khối Công Thương.

Xem thêm
/files/files/hinh-quyen-sach-va-cay-but-5.png

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ...

Xem thêm
/files/files/TTHC.png

Vĩnh Long phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương

Ngày 05/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà ...

Xem thêm
/files/images/trade_vinhlong_logo.jpg

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, của tỉnh. ...

Xem thêm
/files/images/trade_vinhlong_logo.jpg

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Long

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh đối với cán ...

Xem thêm
/files/images/trade_vinhlong_logo.jpg

Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc vẫn còn ...

Xem thêm
/files/images/trade_vinhlong_logo.jpg

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch ...

Xem thêm
/files/images/trade_vinhlong_logo.jpg

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Công Thương Vĩnh Long

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh ...

Xem thêm
/files/images/trade_vinhlong_logo.jpg

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-qui-iii-nam-2018-cua-so-cong-thuong-vinh-long/

Kết quả cải cách hành chính Quí III năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Kết quả cải cách hành chính Quí III năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2018-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-qui-i-nam-2018-cua-so-cong-thuong-vinh-long/

Công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-tac-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh/

Công tác Tuyên truyền cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-tac-xay-dung-ra-soat--kiem-tra-xu-ly-va-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2018-cua-so-cong-thuong/

Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở Công Thương

Kế hoạch số: 1927/KH-SCT về thực hiện Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/ke-hoach-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2018--cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Kế hoạch số: 1846 /KH-SCT, ngày 12 tháng 12 năm 2017 về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018-cua-so-cong-thuong-vinh-long/

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Kế hoạch số: 1928 /KH-SCT, ngày 27 tháng 12 năm 2017 về Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet--cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 2077 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet--cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định Số: 1645 /QĐ-UBND, ngày 01 tháng 8 năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-canh-tranh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 1157 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2018 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh thuộc thẩm quyền ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 1156 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh--thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 618 /QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh--thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 36 /QĐ-UBND, ngày 05 tháng 01 năm 2018, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/quy-che-ve-thi-dua-khen-thuong-trong-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-vinh-long/

Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 2290/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 27 tháng 10 năm 2017 ban hành Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cac-so-ban-nganh-tinh--uy-ban-nhan-dan-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho/

Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số: 1596 /QĐ-UBND, ngày 26 tháng 7 năm 2018 ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-thuong-mai-quoc-te/

Lĩnh vực thương mại quốc tế

Thủ tục hành chính Lĩnh vực thương mại quốc tế

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-xuc-tien-thuong-mai/

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-xuat-nhap-khau/

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Thủ tục hành chính Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-vat-lieu-no-cong-nghiep/

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-quan-ly-canh-tranh/

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-nang-luong/

Lĩnh vực Năng lượng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Năng lượng

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-luu-thong-hang-hoa-trong-nuoc/

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-kinh-doanh-khi/

Lĩnh vực Kinh doanh khí

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Kinh doanh khí

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe/

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Khoa học công nghệ

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-hoa-chat/

Lĩnh vực Hóa chất

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Hóa chất

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-giam-dinh-thuong-mai/

Lĩnh vực giám định thương mại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định thương mại

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-dien/

Lĩnh vực Điện

Thủ tục hành chính lĩnh vực điện

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-dau-khi/

Lĩnh vực Dầu khí

Thủ tục hành chính lĩnh vực dầu khí

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-nghiep-tieu-dung/

Công nghiệp tiêu dùng

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Xem thêm