SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG
/files/images/tin-tuc/ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-qui-iii-nam-2018-cua-so-cong-thuong-vinh-long/

Kết quả cải cách hành chính Quí III năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Kết quả cải cách hành chính Quí III năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2018-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-qui-i-nam-2018-cua-so-cong-thuong-vinh-long/

Công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Công tác cải cách hành chính Quí I năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-tac-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh/

Công tác Tuyên truyền cải cách hành chính

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-tac-xay-dung-ra-soat--kiem-tra-xu-ly-va-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2018-cua-so-cong-thuong/

Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở Công Thương

Kế hoạch số: 1927/KH-SCT về thực hiện Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/ke-hoach-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2018--cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Kế hoạch số: 1846 /KH-SCT, ngày 12 tháng 12 năm 2017 về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2018-cua-so-cong-thuong-vinh-long/

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Kế hoạch số: 1928 /KH-SCT, ngày 27 tháng 12 năm 2017 về Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Công thương Vĩnh Long

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet--cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 2077 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet--cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định Số: 1645 /QĐ-UBND, ngày 01 tháng 8 năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-canh-tranh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 1157 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2018 công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh thuộc thẩm quyền ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-an-toan-thuc-pham-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 1156 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 6 năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh--thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 618 /QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh--thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-vinh-long/

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 36 /QĐ-UBND, ngày 05 tháng 01 năm 2018, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/quy-che-ve-thi-dua-khen-thuong-trong-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-vinh-long/

Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 2290/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 27 tháng 10 năm 2017 ban hành Quy chế về thi đua, khen thưởng trong thực hiện công tác cải ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cac-so-ban-nganh-tinh--uy-ban-nhan-dan-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho/

Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số: 1596 /QĐ-UBND, ngày 26 tháng 7 năm 2018 ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ...

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-thuong-mai-quoc-te/

Lĩnh vực thương mại quốc tế

Thủ tục hành chính Lĩnh vực thương mại quốc tế

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-xuc-tien-thuong-mai/

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-xuat-nhap-khau/

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Thủ tục hành chính Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-vat-lieu-no-cong-nghiep/

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-quan-ly-canh-tranh/

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-nang-luong/

Lĩnh vực Năng lượng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Năng lượng

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-luu-thong-hang-hoa-trong-nuoc/

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-kinh-doanh-khi/

Lĩnh vực Kinh doanh khí

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Kinh doanh khí

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe/

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Khoa học công nghệ

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-hoa-chat/

Lĩnh vực Hóa chất

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Hóa chất

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-giam-dinh-thuong-mai/

Lĩnh vực giám định thương mại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định thương mại

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-dien/

Lĩnh vực Điện

Thủ tục hành chính lĩnh vực điện

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-dau-khi/

Lĩnh vực Dầu khí

Thủ tục hành chính lĩnh vực dầu khí

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-nghiep-tieu-dung/

Công nghiệp tiêu dùng

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-cong-nghiep-nang/

Lĩnh vực cong nghiệp nặng

Thủ tục hành chính lĩnh vực Lĩnh vực cong nghiệp nặng

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/cong-nghiep-dia-phuong/

Công nghiệp địa phương

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp địa phương

Xem thêm
/files/images/tin-tuc/linh-vuc-an-toan-thuc-pham/

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

Xem thêm