TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN TẠI CHỢ, GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020

Trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành chức năng của tỉnh quan tâm chỉ đạo và đã có những chuyển biến đáng kể theo chiều hướng tích cực từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN TẠI CHỢ, GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020

Tuy nhiên, việc đảm bảo vệ sinh ATTP còn nhiều tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, trong đó các sản phẩm thực phẩm kinh doanh tại các chợ, nguồn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay, tình hình thu nhập của một bộ phận người dân được nâng lên, cuộc sống hàng ngày được nâng cao, nhu cầu hàng hóa chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm được người tiêu dùng ngày càng chú trọng và đặc biệt quan tâm. Phần lớn người tiêu dùng nhận thức được tác hại của thực phẩm không đảm bảo an toàn đối với sức khỏe con người; đòi hỏi các thực phẩm kinh doanh tại chợ cũng phải đạt chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Trên địa bàn tỉnh hiện có 115 chợ, trong đó có 01 chợ hạng 1; 17 chợ hạng 2 và 97 chợ hạng 3 và chợ tạm, với khoảng 8.000 thương nhân có điểm bán cố định và kinh doanh thực phẩm thường xuyên trong chợ cung cấp chủ yếu các loại lương thực thực phẩm hàng ngày cho người tiêu dùng

Để khắc phục những hạn chế, bất cập về vệ sinh ATTP nêu trên tại các chợ trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất trong tỉnh, đảm bảo sức khỏe và lợi ích người tiêu dùng, Sở Công Thương Vĩnh Long đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND, ngày 27 /9/2016, trong đó đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Long có 1 mô hình thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm và 95 điểm kinh doanh thực phẩm an toàn tại các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh.

            Nhìn chung công tác triển khai thực hiện Kế hoạch trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí mặt bằng, bộ mặt văn minh tại chợ ngày càng quan tâm hoàn thiện. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 1 mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm (chợ Phước Thọ) và đang triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phảm tại chợ Cái Ngang (huyện Tam Bình) từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Công Thương. Đang chuẩn bị thực hiện mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm và văn minh tại chợ thị trấnTam Bình. Đối với chợ đã triển khai thực hiện được 90 điểm kinh doanh thực phẩm an toàn.

            Để tiếp tục triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch đến năm 2020 cần thực hiện các giải pháp sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các thương nhân kinh doanh thực phẩm tại các chợ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo ATTP

- Xây dựng kế hoạch phát triển vùng sản xuất rau, màu an toàn, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn để cung cấp cho các chợ; hướng dẫn áp dụng theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), hướng dẫn thiết kế các nhà lưới cho các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình để gắn kết giữa người sản xuất với người kinh doanh thực phẩm, tạo thuận lợi cho việc quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng, các địa hương trong triển khai thực hiện Kế hoạch tạo sự thống nhất, đồng bộ và tăng hiệu quả triển khai thực hiện.

Quốc Ái