Vĩnh Long phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương

Ngày 05/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước về  an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 
Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  (gọi tắt là UBND cấp huyện)  thống nhất quản lý toàn diện công tác đảm bảo An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý của địa phương; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ, các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh về An toàn thực phẩm.
 
Trong đó, theo quy định phân cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnhvực quản lý của ngành công thương trên địa bàn quản lý, như về cấp  giấy chứng  nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các Cơ sở sản xuất, được cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh, cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý,…   
 
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc chức năng quản lý của ngành công thương được Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương.
 
Bên cạnh đó, đối với những Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đã được Sở Công Thương cấp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước đây đang còn hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/7/2019
 
Quốc Ái