image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình quân

Ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Theo đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh (mức giá cũ là 1.606,19 đồng/kWh).

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (mức giá cũ là 1.906,42 đồng/kWh).

Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2023, thay thế Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 – 2020